Top

Проект №BG16RFOP002-2.095-5071 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

На 19.03.2021 г. „ДИ СИ ЕЛ УОРЛД“ ЕООД влезе в изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.095-5071 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа чрез оперативен капитал за „ДИ СИ ЕЛ УОРЛД” ЕООД, като представител на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, които разполагат с потенциал да се възстановят и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за предприятията, засегнати от Заповеди №РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 13 891,77 лв., от които 11 808,00 лв. европейско (ЕФРР) и 2 083,77 лв. национално съфинансиране.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG16RFOP002-2.0955071, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.