Top

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.095-5071 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” с главна цел осигуряване на оборотен капитал за регистрирани микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): «ДИ СИ ЕЛ УОРЛД» ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 13 891,77 лв., от които 11 808,00 лв. европейско и 2 083,77 лв. национално съфинансиране

Начало: 19.03.2021 г.
Край: 19.06.2021 г.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

BG16RFOP002-2.095-5071, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 21.12.2020 г. „ДИ СИ ЕЛ УОРЛД“ ЕООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.092-0544-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът на изпълнение на договора е три месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризм..

Резултатите са свързани с предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване дейността на фирмата минимум 3 месеца, след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 7 572,07 лв., от които 6 436, 26 лв. европейско (ЕФРР) и 1 135, 81 лв. национално съфинансиране.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

№BG16RFOP002-2.092-0544-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

UPCOMING TOURS

CHOOSE YOUR DESTINATION

LATEST BLOG POSTS

Latest news from our blog page!

DON’T MISS A TOUR!

Subscribe to our newsletter!